«Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде

«Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі»

өлкетану зерттеулерінің жинағы

«Народные батыры – дух нации: познание и пример»

Сборник краеведческих исследований

в рамках программы «Рухани жаңғыру»

 

 

 

 

 

                                       Денисов, 2019

                                     Денисовка, 2019  

 

Құрастырушы: Т.И. Бездольная

Мұқабаны безендірген: А.Б.Пауль

Редакторы: Н.И.Таран,

Қазақ тіліндегі мәтіннің корректоры: А.Б.Аманжолова

 

 

Составитель: Т.И. Бездольная

Дизайн обложки: А.Б. Пауль

Редактор: Н.И. Таран

Корректор текста на казахском языке: А.Б. Аманжолова

 

 

Жинақ туған өлкенің тарихын зерттеуге мүдделі барлық азаматтарға арналған. Басылымда ғасырлар бойы өз аттарын даңққа бөлеген халық батырлары туралы мақалалар жарияланды.

Өлкетану зерттеу жұмыстарын өлкетанушы – оқушылар, тарих мұғалімдері, мұражай қызметкерлері жазды.

 

Сборник адресован всем, кто заинтересован в изучении истории родного края. В издании опубликованы статьи о батырах - народных героях, которые прославили и обессмертили свои имена в веках.

Краеведческие исследовательские работы, написаны учащимися – краеведами, учителями истории, музейными работниками.

 

 

 

ҚҰРАСТЫРУШЫДАН

2019 жылғы 26 қарашада  бағдарламасын іске асыру шеңберінде «Рухани жаңғыру»  Денисов тарихи-өлкетану мұражайы «Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі» өлкетану оқуларын  өткізді.

Бұл жинақ біздің Қостанай өлкесінің өмірінде үлкен рөл атқарған қазақ батырларының өмір тарихын өз бетінше тереңдете зерделеу мақсатында, туған жердің тарихы мен рухани мұрасына арналған өлкетану зерттеулері туралы материалдарды қамтылған.

Халық даналығында айтылған: «Батыр елі үшін туады, елі үшін өледі!» Айдалада «айбынды жауынгер» дегенді білдіретін, батырдың құрметті атағы, әскери еңбегі үшін берілді. Батырлар әрқашан қазақ халқының тәуелсіздігі мен бостандығы үшін  ерлікпен күрестің үлгісі болды. Әрбір жүзде (қазақ руларының тайпалық одақтары) өзінің атақты батырларын ғасырлар бойы халық жырлаған батырлар болды. Әрине, батырлардың әрқайсысы еске алуға лайық.

Қазақ батырларының өмірін зерттеу объектісі ретінде жұмыстар ұсынылды: «Шақшақ Жәнібек – Ұлы Даланың ұлы тұлғасы» № 1 Денисов орта мектебінің 8 – сынып оқушысы Полина Никифорованың, жетекшісі - тарих мұғалімі Ж. Т. Ахметова; «Амангелді Имановтың арыстан жүрегі» № 2 Денисов орта мектебінің 10-сынып оқушысы Дмитрий Хомутовтың, жетекшісі-тарих мұғалімі Н. А. Балабай, «Кейки жұмбағы» Алшан НМ 9 – сынып оқушысы Алина Журкумбаеваның, жетекшісі-тарих мұғалімі Л. Е. Бойко, Денисов тарихи – өлкетану мұражайы» КММ әдіскері Ә. Б. Аманжолованың «Өлке тарихынан есім» (Б. Майлиннің «Жалбыр» пьесасы бойынша), «Тұрсынбай батыр – Қостанай облысы Меңдіқара ауданының тарихи тұлғасы» Свердлов ОМ тарих пәнінің мұғалімі Е. Б. Коробова.

Жинақтағы батырлар туралы мақалалар алфавиттік тәртіппен орналасқан. Материал қазақ және орыс тілдерінде ұсынылған.

         Ұйымдастыру комитеті барлық өлкетану оқуларына қатысушыларға, олардың басшыларына лайықты жұмыстар үшін, жарқын презентациялар үшін, өз жұмыстарын мұражайға шабыттандырған үшін алғыс білдіреді! Баршаңызға зор денсаулық, табыс және үлкен еліміздің тарихын тануда жаңа жетістіктер тілейміз.

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

26 ноября 2019 года в рамках реализации программы «Рухани    жаңғыру» Денисовский историко – краеведческий музей проводил краеведческие чтения «Народные батыры – дух нации: познание и пример».

 Данный сборник содержит материалы о краеведческих исследованиях, которые были  посвящены истории и духовному наследию родной земли, с целью  самостоятельного углубленного изучения истории  жизни казахских батыров, сыгравших большую роль в жизни нашего Костанайского края. 

Народная мудрость гласит: «Лучи рождают свет, народ рождает героя!»

В степи почетный титул батыра, который в переводе означает "доблестный воин", присваивали за военные заслуги. Батыры всегда были примером героической борьбы казахского народа за свободу и независимость.

У каждого жуза (племенные союзы казахских родов) были свои прославленные батыры, подвиги которых веками воспевались народом.

Без сомнения, каждый из батыров достоин упоминания.            

         В качестве объекта исследований жизни казахских батыров были представлены работы: «Шакшак Жанибек – великая личность Великой Степи»  ученицы 8 класса Денисовской средней школы № 1 Никифоровой Полины, руководитель – учитель истории Ж.Т. Ахметова; «Львиное сердце Амангельды Иманова» ученика 10 класса Денисовской средней школы № 2 Хомутова Дмитрия, руководитель - учитель истории Н.А. Балабай, «Загадка Кейки» ученицы 9 класса Ольшанской основной школы Журкумбаевой Алины, руководитель – учитель истории Л.Е. Бойко; «Имя из истории края» (по пьесе Б. Майлина «Жалбыр») методиста КГУ «Денисовский историко – краеведческий музей» А.Б. Аманжоловой, «Турсунбай батыр – историческая личность Мендыгаринского района Костанайской области» учителя истории Свердловской СШ Е.Б. Коробовой.

           Статьи о батырах в сборнике расположены в алфавитном порядке. Материал  представлен на казахском и русском языках.

            Оргкомитет благодарит всех участников краеведческих чтений, их руководителей за достойные работы, за яркие презентации, за вдохновенную защиту своих работ в музее! Желаем всем здоровья, успехов и новых достижений в познании истории нашей огромной страны!

 

 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде

«Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі»

 

ЕРЕЖЕ

 

Өлкетану зерттеулерін жүргізуді ұйымдастырушы Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының Денисов тарихи – өлкетану мұражайы болып табылады.

Өлкетану оқулары тек Қостанай өлкесінің ғана емес, бүкіл елдің тарихында үлкен рөл атқарған қазақ батырларының өмірін өз бетінше тереңдете зерделеу мақсатында туған жердің тарихы мен рухани мұрасына арналады.

Бұл оқулар қатысушыларына Қазақстан тарихының әртүрлі кезеңдері туралы білімдермен байытуға мүмкіндік береді.

 

ӨТКІЗУ ТҮРІ:

 

·     2019 жылғы 22 қарашада сағат 15.00 Денисов тарихи-өлкетану мұражайында өлкетану зерттеулерінің тұсаукесері өтеді;

·     оқуларға қатысушылардың мақалалары жинаққа және Денисов тарихи – өлкетану мұражайының сайтында жарияланады. Жинақ 2020 жылы басылып шығарылады.

·     Жоба презентациясының қатысушылары алғыс хаттарға, мақалалар авторлары – жарияланған жұмыстары бар жинаққа ие болады

 

ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ:

 

·        Өлкетану оқуларына қатысу үшін өлкетанушылар, мектеп оқушылары, өз өлкесінің тарихын зерттеу бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін Денисов ауданының тарих мұғалімдері  шақырылады;

·     Қатысу үшін өтінімді 2019 жылдың 21 қазанынан кешіктірмей, мақаланы 2019 жылдың 15 қарашасынан кешіктірмей электронды түрде Е-mail: my3eu@rambler.ru берілсін.

·     Өтінімге автор туралы ақпарат енгізіледі: Толық аты-жөні, мақаланың атауы, оқу орны, мектеп, жұмыс және лауазымы, ғылыми дәрежесі мен атағы, мекен-жайы, Байланыс телефоны және e-mail.

·     Мақалада зерттеу жұмысының нәтижесінде алынған Қостанай өңірінің батырларының өмірі туралы ақпарат болуы тиіс.

·     Мақалалар қазақ және орыс тілдерінде қабылданады.

 

 

 

Өлкетану оқуларына қатысушылар

 

·     Өлкетану оқуларына жалпы білім беретін мекемелердің оқушылары, мұғалімдер, өлкетанушылар қатысады.

 

Өлкетану жұмысын қорғау және бағалау

 

·     Жұмысты қорғау жұмыстың тақырыбы бойынша баяндамамен сөз сөйлеуді білдіреді (10-12 минут). Баяндаманың негізгі мақсаты-атқарылған жұмыстың негізгі нәтижелерін баяндау.

·     Баяндама барысында бейнелеу қажет:

·     таңдалған тақырыптың атауы;

·     өзектілігі;

·     алға қойылған мақсаттар мен міндеттер;

·     оқыған әдебиетті

·     негізгі бөліктің құрылымы;

·      жұмыс барысында жасалған қорытындылар.

·     Оқудағы баяндама PowerPoint бағдарламасында орындалған мультимедиалық презентациямен немесе AVI форматындағы бейнефильммен сүйемелденуі тиіс. Презентация жұмыстың негізгі мәтінін қайталамастан, негізгі ережелерін бейнелеуі тиіс. Анимациялық әсерлерді теріс пайдалану ұсынылмайды.

 

·     Қазылар алқасы мүшелерінің жұмыс тақырыбы шегінде қойылған сұрақтарына жауаптары оны қорғау рәсімін аяқтайды.

 

Ұйымдастыру комитеті талаптарды есепке алмай рәсімделген және көрсетілген мерзімнен кеш жіберілген материалдарды қабылдамауға құқылы.

Барлық сұрақтарды нақтылау үшін сіз (871434) 21193 телефоны арқылы хабарласа аласыз. Байланыстағы тұлға - Таран Наталья Ивановна. Мекенжайы: Денисов ауылы, Ленин көшесі, 20, Денисов аудандық кітапханасының ғимараты.

 

 

 

 «НАРОДНЫЕ БАТЫРЫ – ДУХ НАЦИИ: ПОЗНАНИЕ И ПРИМЕР»

в рамках программы

«Рухани жаңғыру»

 

ПОЛОЖЕНИЕ

 

      Организатором  является Денисовский историко – краеведческий музей Управления культуры акимата Костанайской области.

Краеведческий сборник посвящается истории и духовному наследию родной земли, с целью  самостоятельного углубленного изучения истории  жизни казахских батыров, сыгравших большую роль в жизни нашего Костанайского края. Краеведческие исследования позволят обогатиться знаниями о разных исторических периодах нашей страны.

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:

 

·     статьи участников чтений   будут  опубликованы в сборнике и на сайте Денисовского историко – краеведческого музея. Сборник будет издан в 2020 году.

·      авторы статей получат сборник с опубликованными работами.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

 

·     Для участия в краеведческих исследованиях приглашаются краеведы, ученики школ, учителя истории Денисовского района, которые ведут научно-исследовательскую работу по изучению истории  своего края;

·     Для участия необходимо предоставить ЗАЯВКУ  не позднее  27 декабря 2019 года,  статью – не позднее 27 января 2020 года, в электронном виде на   адрес  Е-mail: my3eu@rambler.ru

·     В заявку включается информация об авторе: полные Ф. И. О., название статьи, место учебы,  работы и должность, ученая степень и звание, адрес, контактный телефон и e-mail.

·     Статья должна содержать информацию о жизни батыров Костанайского края, полученную в результате исследовательской деятельности.

·     Статьи принимаются на казахском и русском языках.

Оргкомитет имеет право отклонить материалы, оформленные без учета требований и присланные позже указанного срока. Для уточнения всех вопросов  Вы можете позвонить по телефону (871434) 21193. Контактное лицо – Таран Наталья Ивановна. Адрес: с. Денисовка ул. Ленина, 20, здание Денисовской районной библиотеки.

 

 

 

 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде

«Халық батырлары-ұлт рухы: таным және үлгі»

  өлкетану зерттеулерінің жинағы

 

                                         «Батыр туса – ел ырысы,

                                                                             Жаңбыр жауса – жер ырысы»

                                                                                       Қазақтың мақал-мәтелі

 

Өлкетану зерттеулерінің мақсаты: тарихи тұлғалардың өмірбаянын зерттеу арқылы ел тарихын зерттеу, жаңа гуманитарлық білімді жүзеге асыру.

Тұңғыш Президент Н. Ә. Назарбаев: «Ұлы тұлғаларды білмей, бірде-бір дәуірді білу мүмкін емес. Бір адам тағдырының өмірін тану арқылы тарих барысын көріп қана қоймай, оның рухын, тыныс алуын сезінуге болады. Сондықтан халық пен ел алдындағы борышын айқын сезінген адамдар, ел мен қоғам үшін қиын кезеңдерде өз борышын әділ орындап, кез келген тарихи дәуірде мұндай тұлғалар өз халқының шынайы азаматтары болып қалады» атап өтті.

Батырлар, қазақ жерінің тәуелсіздігі үшін өз өмірін берген, қазіргі жастарды еліктеу үшін үлгі болып табылады.

Бүгін біз әр түрлі тарихи кезеңдердегі батырлар туралы естелікті сақтаймыз. Біздің мақтан тұтатын батырларымыз бар.

 

 

ЖАБАҒЫ  БАТЫР

ЖАЛБЫР ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ

АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ

КЕЙКІ - БАТЫР

ТҰРСЫНБАЙ – БАТЫР

ШАҚШАҚ - ЖӘНІБЕК

 

 

Краеведческие чтения

 «Народные батыры – дух нации: познание и пример»

в рамках программы «Рухани жаңғыру»

 

 

«Нет земли без цветов, а народа без героев»

                                 Казахская пословица

 

Цель краеведческих исследований: возможность изучения истории страны посредством изучения биографии исторических личностей, реализация нового гуманитарного образования.

Первый Президент Н.А. Назарбаев отметил что: «Не зная великих личностей, невозможно узнать ни одну эпоху. Посредством познания жизни одной человеческой судьбы можно не только увидеть ход истории, но также можно прочувствовать его дух, дыхание. Поэтому те люди, которые отчетливо осознавали свой долг перед народом и страной, в трудные для страны и общества периоды справедливо выполняли свой долг, в любой исторической эпохе такие личности всегда оставались истинными гражданами своего народа».

Батыры, отдавшие свою жизнь за независимость казахской земли,  являются примером для подражания нынешней молодежи.

Сегодня мы продолжаем бережно хранить память о батырах разных исторических периодов. Нам есть, кем гордиться.

 

ЖАБАГЫ  БАТЫР

ЖАЛБЫР КУЙДАБЕРГЕНОВ

ИМАНОВ АМАНГЕЛЬДЫ

КЕЙКИ - БАТЫР

ТУРСУНБАЙ – БАТЫР

ШАКШАК - ЖАНИБЕК

 

 

«ЖАБАГЫ  БАТЫР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ  РАЙОНА ИМЕНИ БЕИМБЕТА МАЙЛИНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\Приложение 1.айратлы Жаслан с образом Жабагы батыра.jpg

Қайратұлы Жасұлан,

учащийся 6 класса,

КГУ «Перелескинская  средняя школа»,

село Перелески

 

 

 

 

 

 

«Жабағы батыр. Имя героя - в памяти народа»

                             

Аннотация.

  В данной статье рассказывается об исторической личности ХVІІІ века - Жабағы батыре, доблестном герое Костанайской области, отдавшем свою жизнь за независимость родной земли. Статья содержит информацию о происхождении и интересных фактах жизни батыра. Источником информации стал потомок батыра, Жанайдар Касымович Муканов - мой дед.

 

 

«У каждого народа, у  каждой цивилизации есть святые места,

которые носят общенациональный характер, которые известны  каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции».

                                                                        Н. Назарбаев[1]

 

 

 

Неотъемлемой частью детства каждого ребенка становятся сказки, легенды, рассказанные  родителями, дедушками и бабушками. Я родился в казахской семье и вырос на сказках и историях своего народа, которые было кому рассказывать. Мой нағашы - ата Муканов Жанайдар Касымович (отец моей матери) замечательный рассказчик, несмотря на свой возраст (ему 85 лет), знает наизусть сказания и легенды о доблестных батырах казахского народа, об их подвигах. Пользуясь Википедией, я уточнил, кто такие батыры.                                                      

Баты́р  -  в переводе с древнетюркского языка, ге­рой, храб­рый во­ин, почётный титул у монгольских и тюркских народов за военные заслуги, присоединяемый к имени (например Қобыланды - батыр, Кейки-батыр).

         У дедушки дома на самом почетном месте на стене висит портрет гордо восседающего на коне Жабағы батыра с военным знаменем в руках. (Приложение 1). Именно о нем я хочу вам рассказать.  Во – первых,  потому, что каждый казахстанец должен знать своих героев и помнить о них, а во – вторых, потому, что мой дедушка является соплеменником  Жабағы батыра, и я с гордостью хочу рассказать о нем. Славным сыном Великой степи, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость своей земли, был батыр из рода кипчак, внук батыра Тугеля - Жабағы батыр, который  жил в ХVІІІ веке и погиб в 1722 году. Жабағы батыр относится  к Карабалыкской ветви кыпшаков Среднего жуза. (Приложение 2)                                                

Опираясь на родословную (шежіре), составленную и более подробно представленную  потомками  Жабағы батыра в 2002 году на большом поминальном  мероприятии (ас), я узнал, что, действительно,  Жабағы батыр является потомком великого Қарақыпшақ Қобыланды, Тоқтара би, Қарабалықа, Жолыншы, Сопы, Карта, Кошкара, Тауке, Сыма, Акжигита, его дедом был Тугел, отцом Ифан. (Приложение 3)

Внук батыра Тугеля - Жабағы батыр, унаследовал от деда силу, выносливость и мудрость. Какие бы времена ни наступали, воины - кипчаки, являясь прямыми потомками Кобланды – батыра, не проявляли слабость, а в походах прославлялись своими подвигами.

         История жизни Тугеля  является яркой и интересной. Когда жена Акжигита родила сына, народ не мог долго подобрать ему имя, тогда хан Орды назвал его своим сыном и дал ему имя Тугел, тем самым благословил его как защитника народаТугел вырос смелым, справедливым и мужественным воином, доказывая свое мужество в сражениях  с врагами.  

Аблай хан однажды выразил свое благословение джигиту, спросив: «Что ты желаешь? Трон мой передать или же счастье свое отдать?».

Тугел ответил, что власть ему не нужна, а счастье в том, что на него обратил внимание сам правитель. И тут Аблай хан вручил ему походное   знамя. Когда у Тугеля родились два сына - Ифан и Жанибек, то знамя, данное из рук самого Аблай хана, он передал по наследству младшему сыну Ифану. Потомком Ифана является знаменитый Жабағы батыр. У самого батыра было пятеро сыновей, одного из которого звали Бердалы.

От Бердалы – Кенжебай, от Кенжебая - Рахимберген, т.е. Бердалинов Рахимберген Кенжебаевич, который сумел сохранить до сегодняшнего дня  раритеты, принадлежащие Жабағы батыру. (Приложение 4)

Акжигит, прадед Жабағы батыра, является прадедом  известного классика казахской литературы Беимбета Майлина. Он и Жабағы батыр являются братьями четвертого поколения.

Легендарный Жабағы батыр жил в ХVІІІ веке. О нем было сложено много легенд и рассказов,  и только малая часть их дошла до наших дней.  По одной из легенд, многочисленное  войско калмыков, вторглась в кыпчакскую степь  и  потерпела поражение у аула Жабағы батыра.

Вступив в сражение,  Жабағы батыр использовал все свои силы и умения, так яростно сражался, пока не победил. Лошадь под батыром была убита, он сражался пешим, в бою батыр был смертельно ранен. Будучи военачальником, понимая, что от ран ему не оправиться, Жабағы батыр, собрав своих воинов, наказал им: «Чтобы трупы врагов, разлагаясь, не отравили местность, выройте большую яму и заройте их. А когда и я умру, насыпьте поверх этой ямы большой курган из камней и земли, и на самом верху похороните меня. Чтобы враги не ожили, не разбежались, буду сверху лежать, придавливая их собой и охраняя». [2]

Наказ батыра Жабағы  был исполнен. Был насыпан огромный курган, такой большой, что трудно поверить, что он рукотворный. Но от Алтая до Эмбы все курганы в степи и в горах насыпные. Могила батыра и вправду похожа на сторожевую вышку. На краю села, на семи ветрах, как бы облокотясь на подушку, лежит батыр Жабағы. «Под знаменем своим непокоренным, не стыдно умереть непобежденным!» – вспоминаются слова Абая.[3] Батыры, отдавшие свою жизнь за независимость казахской земли,  являются примером для подражания нынешней молодежи.

В Костанайском  регионе 29 объектов вошли в Сакральную карту страны в рамках проекта «Сакральная география  Казахстана», предложенного

Первым Президентом Казахстана, в рамках программы «Рухани жаңғыру». Среди них 10 памятников вошли в республиканский национальный список, остальные 19 являются местными сакральными местами. [2]

По словам историков и старожил, многие древние памятники вдоль реки Тобол остались под гусеницами  трактора при освоении целинных и залежных земель, у страны на тот момент были другие приоритеты, стране нужен был хлеб.

 Национальные ценности были  в тот период забыты и уничтожены.  Однако наш народ не забыл о героях, защищавших свою Родину, и о тех, кто стал духовной опорой страны. Особенно в годы обретения нашей страной независимости стали возрождаться святыни нашего народа в местах и личностях.

Так, в 2002 году  потомки заложили мемориальный камень на могиле Жабағы батыра, который жил на берегу реки Аят  Тарановского района (ныне район Беимбета Майлина). (Приложение 5) Расположенная в устье реки Аят в Костанайской области могила батыра  Жабағы считается священной. Недалеко от могилы течет целительный родник. Паломники часто приходят сюда, ночами молятся здесь, излечиваютсяпрославляя батыра Жабағы,  его святой дух. 

 

                 

 Список литературы   

Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», глава II, 12апреля 2017 года; 

Газета «Егемен Қазақстан», 18 июля 2018 года;

 Учебник «Краеведение. Костанайская область» (5-7 класс), с.14.

 

 

ЖАЛБЫР КУДАЙБЕРГЕНОВ -

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ДЕНИСОВСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\3.12. Краеведческие чтения\WhatsApp Image 2019-12-03 at 10.27.24 (7).jpeg           

                            А.Б. Аманжолова,     

                                              методист,

                               КГУ  «Денисовский историко-краеведческий музей»

                       Управления культуры  акимата Костанайской области,

                                            с. Денисовка, Денисовский район,                                                                       Костанайская область, Казахстан

 

                                                                                                          

     

      

 

 

«Имя из истории края»

 

 

                                                        Ты испытал и радость, и смятенье

Как твой Жалбыр, Ефим, батрак Досан.

                                                    Твоя судьба и их – одно сплетенье

                                                      И каждый образ – чуточку ты сам.

                                                                                                                    Л.Сичко

     Аннотация.

Статья посвящена нашему земляку Жалбыру Кудайбергенову, уроженцу аула Узун Агач  (ныне это п. Перелески Денисовского района). Жалбыр Кудайбергенов - один из активных личностей в истории национально-освободительного движения страны 1916 года.  В 1935 году  Б. Майлин написал замечательную пьесу «Жалбыр», в  основу этого произведения легли реальные исторические события 1916 года, которые происходили  на территории Денисовского района. Главным героем этого произведения стал Жалбыр Кудайбергенов.

Перу Беимбета Майлина принадлежит около двухсот пятидесяти поэтических, более ста прозаических и два десятка драматических произведений. Беимбет Майлин – поэт и писатель, который принес славу своему народу. Трудно найти человека, который не знал бы и не любил бы замечательные произведения этого писателя. Мы вправе называть его певцом родного края, национальной гордостью казахского народа.

 Писатель разностороннего дарования, Беимбет Майлин создал самобытные произведения почти всех жанров литературы, которые остаются актуальными и в наши дни.   Им написано около двадцати пьес и оперных либретто. При жизни Беимбета  Майлина было издано более  сорока его книг. Вышли в свет собрание сочинений писателя в четырех томах и шеститомник на государственном языке.

     Майлин внес большой вклад в разработку и развитие в Казахстане различных жанров драматургии, им были написаны пьесы «Амангельды» (1930), «Фронт» (1933), «Жалбыр» (1935), «Наши джигиты» (1936) и другие.         

       Именно Беимбет Майлин был соавтором сценария первого фильма, вышедшего на студии «Казахфильм» в 1939 году. Это был знаменитый художественный фильм «Амангельды».

      Во многих своих рассказах Б. Майлин отразил этапы борьбы национально-освободительного движения 1916 года. Эти произведения создавались в  1920-1930-е годы.

        В 1935 году была   написана замечательная пьеса «Жалбыр», художественно отразившая тяготы и ужасы того времени. Кто же он, главный герой этого произведения? Он  не титулованный чиновник, не прославленный офицер, а простой бедный крестьянин Жалбыр Кудайбергенов,  который жил в ауле Узун-Агач у озера Кусек (ныне это село Перелески Денисовского района Костанайской  области). Именно он стал прототипом главного героя пьесы Б. Майлина «Жалбыр», а позже этот прототип лёг в основу оперы «Жалбыр». 

          Сюжет произведения пьесы «Жалбыр» создан в соответствии с  реальным историческим событием - восстанием во главе с Амангельды Имановым.  Автор пьесы был знаком с легендарным Амангельды.

1914 год - начало Первой мировой войны.  Между Казахстаном и Россией осложнились противоречия, увеличилась доля пастбищных угодий Костанайского региона, которая использовалась как сырьевая база Российской империи.

Добыча природных бокситов на нужды войны, изменение экономики в соответствии с военным положением, неудачи на фронте, непрерывный рост налогов — все это привело к обострению ситуации на севере Казахстана. Распоряжение царя о «реквизиции» казахов на тыловые работы повсеместно повлекло за собой начало национально-освободительного движения. 

Таким образом, сюжет пьесы классик казахской  литературы Беимбет Майлин создал в соответствии с реальными историческими событиями, происходящими в Северном Казахстане (Кустанайском регионе), где рассказывает о судьбе бедного казахского народа, страдающего от меча колонистской царской России и местных правителей. [1]

       Трагические противоречия пьесы обострились тонами народного восстания 1916 года, когда казахи подвергались   насильственной переброске на тыловые работы империалистической войны. Персонажи, главные герои произведения, являются истинными людьми, которые были в жизни (главный герой Жалбыр, его спутник Елемес и другие). Это позволяет понять судьбу народных героев.  Главный персонаж Жалбыр был неординарный, храбрый,  щедрой души человек. У обиженных и бедных степняков один был защитник -  Жалбыр. Они в трудную минуту могли пожаловаться и поделиться своим горем, приходили к своему предводителю.

          В статье «Память не стареет», опубликованной в областной газете «Ленинский путь» в 1970 году, автор  А. Фещенко цитирует фрагмент повести Беимбета Майлина, где наши земляки во главе с Жалбыром выступили с протестом против призыва на тыловые работы.

      «В  Узун Агач стали приходить слухи: где-то на западе, далеко от их аула идет война. Недоумевали пастухи: почему стало тесно людям на большой Земле? Но о ней чаще и чаще стали напоминать урядники, волостные управители. Слуги русского царя требовали налоги, убеждая бедняков, что это за их степи  льется на фронтах русская кровь.

            Жалбыр сам не раз бывал в Денисовке, Яковлевке, Прохоровке. Насмотрелся на переселенцев из России и с Украины. Плохо живут, голодно. Землю надо пахать – идет мужик на поклон к попу или кулаку. Берет в аренду лошадь, просит семена. Нужды не меньше, чем у пастухов. В сытости и довольстве только богачи. Урядники, судьи, баи – все против бедного человека.

Слышал  Жалбыр, что в Тургайских степях объявился Амангельды Иманов с отрядом джигитов, что не дает он покоя таким захребетникам, как бай Иса.

На рассвете заклубились под копытом скакуна пыль. Лаем собак встретил аул ездового из волости, сообщившего еще одну новость: сам генерал-губернатор Эверсман пожаловал из Оренбурга – желает поговорить со степняками. Место сбора – у аула Байкана (ныне поселок Кзыл-Жар).

Стараниями старшин и урядников удалось собрать немало людей. К прибрежной скале, на взгорье которой стоял губернатор в окружении чиновников и баев, потянулись верховые из Домбаровки, Карабалыка и других волостей. Не протиснуться Жалбыру вперед. Вон как плотно обступили именитого гостя чиновники и урядники в форменных кителях и фуражках, баи в толстых халатах, обтянутые шелковыми поясами.

Волостной управитель из Карабалыка Саим Кадыров даже царскую медаль нацепил. Хорошо владея русским языком, Саим хрипловатым голосом пробасил: «Угомонитесь, аксакалы. С вами будет говорить губернатор».

            Эверсман вышел из своего окружения на шаг вперед, и теперь Жалбыр мог рассмотреть его с головы до ног: бравый, подтянут, солнце смотрится в сапоги. Громко читал губернатор степнякам царский указ, смысл которого Саим разъяснял на родном языке.

            Загудела толпа после первых же слов переводчика. Но Саим, дочитав указ до конца, продолжал, обращаясь к губернатору.

            - Царь для нас – что Аллах. Если прикажете, сегодня же отправим лучших джигитов.

            «Глупый, - подумал Жалбыр о Саиме. – Обманывает народ».

            В сумерках над встревоженным аулом раздался зычный голос всадника: «Эй, джигиты! За оружие! Пусть покроет позор того, кто вздумает трусливо отлежаться в юрте!»  Торопливо сдали коней молодые пастухи.

 Под покровом ночи первым двинулся в степь по направлению к волостному аулу тарантас Жалбыра, за ним вооруженная дубинками, вилами, косами ватага. Среди них, размахивая шокпарами, мчались сыновья Мурзагали и Нургали, близкие знакомые Ильяс Дощанов и Амир Жолдыбаев.

Дробный перестук копыт, приближающийся многочисленный крик всадников донесся до аула прежде, чем джигиты приближались к цели. Разбуженный лаем собак, догадался волостной правитель Дуйсенбай: нельзя оставаться в юрте.

            Повстанцы окружили контору. У одного оказался под рукой увесистый железный лом. Оставалось вскрыть сейф, в котором хранились налоговые ведомости, печать, списки подлежащих призыву.

            - Уничтожить! – распорядился Жалбыр.

           Спокойно смотрели джигиты на догорающие списки, на охваченную пламенем контору.

         Они были так возбуждены первой, пусть небольшой, победой, что казалось, достаточно будет сигнала предводителя – и ринутся в бой. Все ждали напутственного слова Кудайбергенова. И Жалбыр сказал его.

            Но в ту же ночь вызванный Дуйсенбаем из уездной полиции отряд вооруженных всадников ворвался в аул Узун Агач. Заголосили в юртах женщины и дети. И снова пыль столбом: по дороге идут колонны арестантов.

В особом «почете» у конвоиров Жалбыр Кудайбергенов и Амир Жолдыбаев. Когда представлялась  возможность огреть бунтарей плеткой или прикладом, палачи не упускали ее. Не одна багровая полоса легла на тело, пока добрались до Троицкой тюрьмы.

 По-разному сложились судьбы арестованных. Большинство же казахов было использовано на рытье окопов, траншей и других земляных работах. Жалбыр отбывал заключение в тюрьме и получил свободу, как только в Казахстане на смену царскому правительству пришла власть Советов». [2]

          После событий 1916 года начался водоворот  истории. После прихода советской власти бывшие батраки и казахская беднота стали вступать в коммуны и товарищества по совместной обработке земли. В районе создаются кредитные и рабочие кооперативы, молодежные и женские организации. Но враг не сдавался. Они причиняет вред сельхозартелям, убивая из-за угла активистов. А тут еще засуха, тиф. Умер Жалбыр Кудайбергенов в 1921 году.

Такая же участь постигла и его старших сынов, участников национально-освободительного движения 1916 года, Мурзагали и Нургали. Кудайбергеновы

были похоронены на небольшом кургане рядом с нынешней трассой Тобол - Денисовка.

           В годы коллективизации на родине  Кудайбергенова была организована сельхозартель имени Жалбыра. [3]  Со временем, в связи с реорганизацией, артель расформировали. 1962 году  у   озера Кусек вырос новый совхоз «Перелески». Пройдет немного времени, и урочище, где когда-то Жалбыр пас байские отары, зальют воды Верхне-Тобольского водохранилища. Под затоплением окажется и курган, в котором покоится прах Жалбыра и его сыновей.

         В 1935 году пьеса «Жалбыр» легла в основу оперы. Оперный сюжет «Жалбыр»  Б. Майлина был опубликован в сборнике «Алтын сандық».

           В 1933–1936 годах, Беимбет Майлин выпустил четырехтомник своих произведений. Это издание оказалось роковым для него. Сабит Муканов в связи с этим четырехтомником опубликовал в «Казахстанской правде» статью «Об ошибках писателя Б. Майлина». Председатель правления союза писателей

обвинил Майлина в переиздании «контрреволюционной галиматьи». В этой статье Сабит Муканов подверг «классовому» разбору и другие произведения Майлина былых времен.

         Беимбет Майлин был арестован чуть позже Сакена Сейфуллина и Ильяса Джансугурова. Считается, что его долго не брали благодаря участию в съемках первого звукового казахского фильма «Амангельды». Как один из соавторов сценария, он всю весну, лето и начало осени часто бывал на съемочной площадке и помогал советами режиссеру.

В 1936 году во время Декады казахского искусства в Москве были исполнены первые национальные казахские оперы — «Кыз Жибек» и «Жалбыр». Музыку к той и другой написал Евгений Брусиловский. Текст второй оперы основан на пьесе Беимбета Майлина «Жалбыр».

Эту оперу Габит Мусрепов, занимавший должность начальника управления по делам искусств при Совете народных комиссаров Казахской ССР, поручил театру оперы поставить к 20-летию Октябрьской революции.        

          После ареста Майлина в редакцию газеты «Социалистическая Алма-Ата» пришла группа работников казахской оперы с вопросом: «Можно ли ставить оперу, автор либретто которой — враг народа?».

         Редакция сделала запрос в управление по делам искусств, чтобы узнать его позицию по опере. Заместитель начальника некто Найденов ответил газете: «Пьеса переработана. Название мы изменим, имя автора снимем, и пьеса пойдет».

           17 декабря 1937 года газета «Социалистическая Алма-Ата» сообщила об огромном успехе постановки оперы «Жалбыр» в Алма-Ате, из чего видно, что название всё же не поменяли. Беимбет Майлин, находившийся в застенках НКВД, разумеется, упомянут, не был.

           После реабилитации Беимбета Майлина в апреле 1957 года его имя вернулось на театральные афиши, как автора либретто пьесы «Жалбыр» и нескольких других казахских опер.

            С реабилитацией писателя вышел в свет и его повесть «Жалбыр». [4]

            В итоге спектакль "Жалбыр" - одно из успешных произведений в репертуаре народного театра.

              В данное время мало что известно о Жалбыре Кудайбергенове в истории национально-освободительного движения  страны 1916 года на  территории Денисовского района. Это имя было популярным в двадцатых и до середины тридцатых годов прошлого столетия в нашей округе.

Память погибших принято чтить. Вот почему люди, хорошо знавшие Жалбыра Кудайбергенова, высказывают мнение: «Жалбыр и восставшие с ним джигиты заслужили того, чтобы в их честь на их родине был воздвигнут памятник. О героях должны знать потомки».[5]

 

 

 

        Список литературы:  

 

1.     Kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4262»

«Беимбет Майлин»  газета   "Маяк". 3 и 6 июля 1965 года.

2.     kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4714&Itemid=46 А. Фещенко «Память не стареет»,  газета «Ленинский путь». 1970 год.

3. Справочник административно-территориального деления Кустанайской области Целинного края Казахской ССР.

4.  https://www.caravan.kz/news/kak-i-za-chto-travili-kazakhskikh-pisatelejj-v-sovetskie-gody-406391/ газета «Караван»  статья «Как и за что травили казахских писателей в советские годы».  Опубликовано: 21.12.2017.

5. Б. Бекентаев спецкор. «Қостанай таңы». «Имя из истории края» [Текст] // знамя труда – 19 октября 1991 года. С.3 – 1966.

 

 

АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\на сайт\IMG_20191126_154744.jpg

 

                                                Хомутов Дмитрий,

ученик  10 «А» класса

КГУ «Денисовская средняя школа №2»

Руководитель: учитель

 истории Балабай Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

«Львиное сердце Амангельды Иманова»

 

 

        "Жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением.
Поэтому нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. «Мәңгілік Ел» – это идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в будущее, это символ необратимой и прочной стабильности..."

 

Из выступления Н.А. Назарбаева

на торжественном собрании,

посвященном Дню Независимости

 Республики Казахстан.
15 декабря 2014 года.

 

                        Аннотация

Воплощение идеи национальной государственности в рамках программы «Рухани жаңғыру», нашла достойное решение в независимом Казахстане. Как следует из общечеловеческого опыта, каждый народ может сохранить свои ценности и природные богатства только благодаря национальному госу­дарству.

Нация, которая не ведает своей истории, рискует уйти в небытие. Еще Цицерон говорил: «Не знать истории – значит всегда быть ребенком». А казахи – это народ, который не только пережил тысячи испытаний, но и сохранил свою идентичность, самобытность, язык, традиции и культуру. А также оставил за собой одну из крупнейших в мире территорий и восстановил свою государственность.

 

Цель:  изучить биографию и историческую литературу об Амангельды Иманове, как о человеке, который был предан своему народу и своей родине.

Задачи: на примере исторического материала и судеб героев «Национально-освободительного движения 1916 г.»  узнаю о  трагедии народа их приоритетах общечеловеческих ценностей;  патриотизме  и активную жизненной позиции.

Актуальность темы: я, Дмитрий Хомутов, ученик 10 класса, выбрал данную тему для изучения, так как Амангельды Иманов является  нашим  земляком и мне интересна судьба этого батыра.

В  2016 году исполнилось ровно сто лет национально-освободительному движению 1916 года, которое охватило весь Казахстан, включая Центральную Азию. Это восстание стало предвестником Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года и привело к Октябрьской революции. А возглавлял это движение выходец из бедной семьи, сын казахского народа и доблестный воин Великой степи – Амангельды Иманов. 

   Я, под  руководством  учителя истории Балабай Натальи Алексеевны, изучил исторические материалы, биографию, книги и очерки об Амангельды Иманове.   С самыми интересными фактами, я хочу поделиться в своей научно – исследовательской работе. Название работе я дал, сделав  вывод по изученным материалам.

 

 

«Львиное сердце Амангельды Иманова»

 

Амангельды Удербайулы Иманов родился апреля 1873 года в местности  Терис-Бутак бывшего Тургайского уезда Кайдаульской волости (ныне 

 Амангельдинский район Костанайской области).

До своего прихода к национально-освободительной деятельности А. Иманов был весьма образованным и эрудированным человеком, владеющим четырьмя языками и русской грамотой. Еще до восстания Амангельды снискал славу защитника ущемленных и поборника народной свободы.

         Амангельды Иманов был убежденным противником казахских буржуазных националистов и вел идейную борьбу с ними задолго до Великой Октябрьской социалистической революции. В первые годы советской власти борьба Иманова с алаш-ордынцами приняла еще более целенаправленный и бескомпромиссный характер Амангельды призывал народ к активным действиям и резко бичевал тех, кто хочет остаться в стороне от борьбы. «Повсюду, – говорил он, – люди борются, а наши казахи окопаются в лощинах и оврагах по своим кочевьям и бездельничают, им не к чему приложить свои способности и умения. Поэтому-то и занимаются они пустыми разговорами, бесконечными тяжебными вопросами, создают родовые трения и конфликты, которым также нет конца. Сильные обижают слабых, бедняки-батраки вечно в обиде…

Если мы будем действовать дружно, то справедливость возьмет верх над злом, ибо за правду борется весь народ: справедливую борьбу против царизма поддержит и русский народ».

Амангельды открыто готовится к войне против царизма. В первую очередь он собирает оружие, сохранившееся у населения.

Для сбора лошадей, седел, продовольствия в каждый аул он назначает уполномоченного. По его заданию с населения собирается скот из расчета по одной голове со 100 голов крупного рогатого скота, по одной голове мелкого рогатого скота с 25 голов. По 3 рубля с крестьянского и по 100-500 рублей с байского хозяйства.

Причем с баев эти сборы, в случае отказа, взыскивались в принудительном порядке. В аулах организуют кузницы, назначаются специальные люди для снабжения их железом, углем, свинцом.

 Определяются города, поселки и отдельные лица, с которыми должны

держать связь повстанцы, указываются все пути сношений с ними, а также места остановок. В Иргизский, Кустанайский, Атбасарский уезды, а также на Джезказганский и Карсакпайский рудники Амангельды направляет специальных людей, чтобы не допустить проникновения сюда войск и подготовить постой для своих сарбазов.

       Амангельды Иманов не тот батыр, каких много видал колониальный аул. 

   Амангельды первый в истории казахского народа батыр с общенациональными  чертами. Это первый батыр эпохи, когда борьба казахских трудящихся принимает общенациональный размах и поднимается, выражаясь словами Ленина, в связи с рабочим движением.

Это «красный народный батыр». Слова Ленина подтверждает и другой великий человек.

      «Настоящего человека создает эпоха»,— говорил Абай. Амангельды — человек своей эпохи, его общественно-политические взгляды формировались в тот период, когда под влиянием революционного движения пролетариата в России казахские трудящиеся поднимались на борьбу против классового и колониального гнета, за свободу.

Амангельды принадлежит к числу тех революционеров, которые являют собой образец подлинного борца за счастье народа. Он коммунист-революционер, вышедший из гущи народа, интернационалист и патриот, горячо любивший свой народ, свою Родину.

Известно такое изречение Саади: «Служба царям имеет две стороны: одна — надежда на хлеб, другая — страх за свою жизнь». Амангельды отказался служить царю и баям.

В борьбе за свободу народа он не стал дорожить ни хлебом, ни жизнью. Когда речь шла о защите интересов трудового народа, Амангельды не останавливался ни перед какими препятствиями. В 1914 году он совершил поездку в Петербург по делам незаконно осужденных бедняков. К этому времени Иманов, сложившийся батыр и защитник аульной бедноты, своими глазами увидел жизнь царской знати, убедился, какова разница между дворцами, царскими хоромами и хижинами, между богатыми и бедными.

«Мы воюем с царем, с царскими порядками, со своими баями и муллами, которые продали нас царю и проливают нашу кровь», говорил Амангельды.

В октябре 1917 – январе 1918 гг. Амангельды был военным комиссаром Тургайского уезда. Вступил в ряды большевиков под влиянием Алиби Джангильдина, участвовал в работе областного съезда Советов (Оренбург, 1918), в июле 1918 года во главе группы советских работников проводил выборы аульных и волостных Советов.   

         Во время гражданской войны совместно с А. Джангильдиным он формировал первые в Казахстане национальные красноармейские части, помогал партизанам в тылу войск Колчака. В ноябре 1918 года отряд под руководством А. Иманова и А. Джангильдина освободил от белогвардейцев

 г. Тургай. С переходом армии Колчака в наступление на Восточном фронте (весной 1919 г.) алаш-ордынцы подняли антисоветский мятеж.

Иманов был арестован представителями «Алаш-Орды» и 18 мая расстрелян.
          Как писал Ильяс Есенберлин, «львиное сердце должно быть у того, кто правит людьми и берет на себя ответственность за них перед Богом». Львиное сердце Амангельды Иманова мужественно билось за чаяния простого народа.

Главной миссией восстания 1916 года было освобождение казахского народа от империалистического и, вместе с тем, политического гнета.

И эта миссия была выполнена успешно, благодаря мужеству и отваге таких национальных героев, как Амангельды Иманов.

         Был похоронен на Алаколе, в 1940 перезахоронен в районном центре. На могиле установлен памятник (скульптор Х. Наурызбаев).

Имел двух сыновей — Рамазана и Шарипа. Жизнь и борьба Амангельды отражены в произведениях поэтов и писателей, художников, композиторов, кинорежиссеров.

Не сохранилось ни одной прижизненной фотографии Амангельды Иманова, позже Абылхан Кастеев нарисовал его портрет со слов Алиби Джангильдина. Власть уже в 1930-х годах начала увековечивать его образ.

О нем писали книги, сняли фильм, Джамбул сочинили стихи, его именем называли улицы и поселки, он превратился в легендарного бронзового батыра. В нашем селе Денисовка есть улица имени Амангельды.

 

Живопись

Абильхан Кастеев — картины «Амангельды», «Наступление Амангельды», «Торгайский поход»

Канафий Тельжанов — картина «Амангельды»

 

Литература

Габит Мусрепов — пьеса «Амангельды»

Макан Джумагулов. Роман — дилогия «Орлы гибнут в вышине»

Жамбыл Жабаев — поэма «Амангельды»

Омар Шипин — стихотворения и поэмы: «Амангельды-батыр», «В степях Тургая», «От имени народа», «Уроки жизни», «Отвага Амангельды», «Мечта», «1916 год», «Тургайские сражение» и другие.

Камил Икрамов — «Все возможное счастье» (Повесть об Амангельды Иманове)

Олекса Десняк — «Тургайский сокол» (повесть об Амангельды Иманове).

Павел Кузнецов — поэма «Амангельды Иманов»

Когабай Сарсекеев — роман «Смута» \\\ Нурхан Ахметбеков — поэмы(дастаны) «Амангельды», «Жасауыл кыргыны».

 

 

Кино

Советский кинофильм «Амангельды» (1938), режиссёр Моисей Левин, сценаристы Вс. Иванов, Б. Майлин, Г. Мусрепов, в гл. роли Елеубай Умурзаков, уроженец  района Беимбета Майлина Костанайской области.

 

Публицистика

Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане (Сборник документов). М.: Наука, 1960.

Нурканов А., Народный батыр, Москва, 1962.

Турсунов X. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. — М.: Наука, 1966.

Сапаргалиев Г. С. Карательная политика царизма в Казахстане (1905—1917 гг.). — Алма-Ата: Казахстан, 1966.

Амангельды Иманов: Статьи, документы, материалы. (Под ред С. Б. Бейсембаева), Алма-Ата, 1973.

 

И еще один очень интересный факт. Знаете ли вы о том, что город  Кустанай хотели  назвать городом Амангельды?
          В 1944 году в Совет народных комиссаров КазССР поступило ходатайство от трудящихся Амангельдинского района о переименовании

области в Амангельдинскую и областного центра - в город Амангельды. Уже из этого факта можно сделать вывод о том, как чтили на родине память о герое Гражданской войны. Недавно в областном государственном архиве обнаружили любопытную фотографию памятника Амангельды Иманову. Так как в Костанае такого монумента нет, возник интерес к его истории. Этот вопрос сейчас  глубоко изучается.

         И в заключении своей работы я бы хотел сказать, что благодаря таким героям, как Амангельды Иманов, сейчас наше поколение живет в независимом Казахстане. И лучших слов, чем  строки из стихотворения Джамбула Джабаева не найти.

Пою я про грозный шестнадцатый год,
  И сразу припомнилось: в синих туманах
      Пожар бушевал над родным Казахстаном,
И сразу я вспомнил, как смелый народ   

                                   Пошел на царя и на баев в поход,
                                   Под знамя того, кто не трусил беды, -
                                   Чапая казахского - Амангельды.

               

 

 

Изученная литература:


1. История Казахстана с древнейших времен до наших дней (очерк). Алматы: Издательство «Дәуір», 1993.
2. Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане. Сб. док. АН КазССР. М.: Издательство АН СССР, 1960, 796 с.
3.  Сапаргалиев Г. Карательная политика царизма в Казахстане (1905–1917), Алма-Ата, 1966, 376 с.

4. Исторические личности. Сост. Тогусбаев Б., Сужикова А., Алматыкітап, 2007 год.

5. Казахи. Исторические личности. Алматы, 1998 г.

6. И.К. Терновой  «Костанайская область: прошлое и настоящее» книга 1, Қостанай,  2003 г.

7 .М.Козыбаев «Избранные труды», Алматы, «Ғылым», 2006 г.

8. Амангельды Иманов (статьи, документы, материалы), составители: М.К. Козыбаев, П.М. Пахмурный, «Казахстан», 1974.

 

 

 

 

КЕЙКИ БАТЫР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                                        

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\на сайт\IMG_20191126_153148.jpg                          

 

Журкумбаева Алина,

ученица 9 класса                                                         

 руководитель: Бойко Лада Евгеньевна,

учитель истории и географии

КГУ «Алчановская основная школа»

 село Алчановка

 

 

 

 

 

 

 

«Загадка Кейки»

                                                                                        

     Аннотация.

Казахский народ всегда бережно хранил в своей памяти имена славных батыров и яркие предания о них. К несчастью, засилье идеологии классовой борьбы привело к тому, что многие предания народа, представляющие огромную историческую ценность, оказались зарытыми в землю вместе с аксакалами помнившими их наизусть.

К чести казахского народа, нужно сказать, что отсутствие письменной истории компенсировалось неписаным, но неуклонно выполнявшимся правилом. Каждый казах должен был знать своих предков до седьмого колена и при этом с самого детства заучивать молитвы, в которых постоянно обращался к образам наиболее выдающихся представителей рода.

 

Внимательно читая статью Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в

будущее: модернизация общественного сознания»  [1] , невольно проникаешься гордостью за нашу прекрасную Республику Казахстан, край с необозримыми  просторами и богатыми природными красотами, в котором жили и живут сильные духом люди, ответственные за свою Родину.

Глава нашего государства в своей статье «Рухани жаңғыру» представляет

программу действий  -  как нам выстроить надежный мост в будущее. И первый

шаг в этом направлении Президент страны видит в модернизации

общественного сознания казахстанского общества.

Актуальность моей работы заключается в том, что мы должны любить и  освещать любовь к родине, верность народным традициям, знать  историю и культуру Казахстана, быть приверженными единству и согласию в обществе, знать и рассказывать  о людях – героях нашей страны, – это основа патриотизма.

Объект  моего исследования – Кейки батыр.

Предметом исследования в моей работе стала жизнь одного из представителей плеяды батыров Костанайской области - Кейки.

         Проблема исследования – выявление связи жизни героев страны с становлением  государственности и независимости республики, с современной жизнью народов Казахстана.

Цель исследования – иметь четкое представление о жизни и героических

поступках Кейки.

Гипотеза – если не знать и не изучать биографии батыров, живущих в

Казахстане, то мы не вырастем патриотами своей страны.

Объект, предмет, проблема, гипотеза и цель исследования обусловили

задачи моей работы.

1. Изучить и анализировать документы о жизни Кейки батыра.

2. Обобщить полученные знания.

3. Обосновать актуальность и значимость героической   жизни  батыров

Казахстана.

С детства я читала, слышала, смотрела кино о людях, которые никогда не боялись смотреть врагу в лицо, грудью вставали на защиту своей не только семьи, но и Родины, своей земли.

На слуху  славные имена  героев Богенбай батыр, Шакшак Жанибек,  Кабанбай, Малайсары, Тайлак, Жакыбек, Утеген…

          Кто же такой батыр? Батыр  (тюрк. багатур, богатырь), военачальник, выдающийся воин у тюркских и монгольских народов, фольклорный персонаж. Синонимы: батырь, бахадур, богатырь, военачальник, воин, силач [2].Это смелый, храбрый, доблестный воин, звание давалось ему за военные подвиги.

         Это было давным-давно, тогда еще не было таких больших и красивых городов. Казахи кочевали  с одного пастбища на другое. Вот однажды напали на них враги – джунгары. Они уводили скот и забирали женщин и детей. Тогда,  появились герои – батыры. Они защитили  свой народ, боролись за независимость своей земли. Бывали случаи, когда в  кочевом  ауле оставались в живых одни старики и женщины, и тогда подростки, 12-13 - ти лет становились во главе родов. Брали в руки сабли и копья, и защищали своих родных. Потому что с детства  знали, что такое быть воином. Древние кочевники с рождения знали одну истину: «Можно лишиться богатства, имущества, но никогда – ни пяди своей земли…».

         Я, так как сейчас любую информацию можно найти в книгах и Интернете, заинтересовалась вопросом, а интересны ли сейчас батыры? И  провела опрос. Всего в опросе участвовало 20 человек, ученики 6-9-х классов. Участникам были заданы следующие вопросы:

1.      Кто такие бытыры?

2.      Назовите имена батыров?

3.      Что вы знаете о Кейки батыре?

4.      Предположительные годы жизни Кейки батыра?

5.      Хотите узнать больше о Кейки? Почему?

По результатам опроса, мы выяснили, что все участники знают, кто такие батыры, каждый назвал имена батыров, но, к сожалению, больше половины не знают, кто такой Кейки батыр. Многие участники предположили, что он помогал народу, воевал за свою родину, его все уважали. Каждый участник опроса проявил интерес к биографии батыра, откуда он?; ведь слышали, оказывается, о нем впервые,  все захотели  узнать о его жизни больше. Потому что все  понимаем, нужно знать историю своего народа, своих героев. Это важно…

Глава 1

Недалеко от столицы есть особое место – Әулиелер ордасы, которое называют в народе зират 9 аулие. Комплекс находится в 140 км от  г. Нур - Султан, близ станции Жалтыр Акмолинской области.

Начало захоронений относится к XVIII веку. На зирате 9 аулие (кладбище 9 святых) покоятся видные просветители, представители казахской интеллигенции, жившие и творившие в условиях пробуждения национального самосознания народа.

Среди них, например, суфийские ученые Шонтыбай-хазрет, Кутан-хазрет, Алдажар-хазрет, Шернияз-кари и другие. На зирате 9 аулие похоронен и предок Шонтыбай-хазрета – шейх Жакуп-мулла хажы,  усыновленный Кошкарбай-батыром.

Жакуп-мулла был ханских кровей, поэтому Кошкарбай-батыр женил его на пленнице Кумай, дочери калмыкского хана Бадамхара. Кошкарбай-батыр родился в селе Қараозек Омской области.

Он был ставленником Абылай-хана в Сибири и со своим войском давал отпор джунгарам и урянхайцам, отбросив их за реку Обь. Брать благословление (бата) у Жакупа-муллы приходил и сам Абылай-хан!  Предки Кошкарбай-батыра населяли земли Сибири еще с XV века, они кочевали между реками Тобол и Суир (Сүйір). Их присутствие там закреплено в географических названиях, например, Кулундинская степь. Сегодня мы можем радоваться возвращению головы Кейки-батыра, потомка Кошкарбай-батыра, на родину. Кейки-батыра хорошо знают в Казахстане, а вот имя его предка Кошкарбай-батыра пока остается в небытии. Известно, что Кошкарбай-батыр также похоронен на этом древнем зирате. [3]

Кейки батыр, в последнее время я все чаще и чаще стала слышать это имя. В СМИ  республики прошла  информация о том, что в Костанайской области, в селе Тасты Амангельдинского района прошло торжественное мероприятие, посвященное увековечиванию памяти Кейки батыра. В открытии мавзолея принимает участие  Госсекретарь Республики Казахстана Гульшара Абдыкаликова…Кто же ты, Кейки?

Нурмагамбет Кокембаев (Кейки-батыр) (каз. Нұрмағамбет Көкембайұлы); родился в  1871 году, урочище Байтума, ныне Костанайской области — убит  22 апреля 1923, близ аула Рахмет, ныне Костанайской области) — казахский батыр, участник Среднеазиатского восстания 1916 года против властей Российской империи и, после 1917 года, участник басмаческого движения против Советской власти.

        Снайпер (мерген) происходил из рода Кулан племени Кыпшак Среднего жуза.

«Кейки» по-казахски — это «человек-отшельник», «одиночка». В народе получил это прозвище за обособленный образ жизни охотника. Кейки - батыр был очень метким стрелком.

Его еще называли «Қол (рука) мерген (стрелок, снайпер)» — потому что мог попасть в цель из любого положения, не целясь.[4]

Друг, соратник Амангельды Иманова, с которым они сблизились ещё в детстве, учась в медресе. Если Амангельды Иманова называли "Көз мерген", то Кейки батыр был "Қол мерген".[5]

Была еще одна грань его натуры – лучшего камшыгера (мастера по битью плеткой) было не найти. Никто из его врагов не сумел спастись от ударов камчой. На степных празднествах народ собирался посмотреть на его игру с плетью, и не только...

Душа доблестного батыра была близка к народному творчеству: он самозабвенно слушал казахские терме (песня-назидание), эпосы, часто и сам брал в руки домбру и сочинял. В народе сохранилась песнь «Кейкінің салауаты» (молитва Кейки). В молодости Кейки был пастухом у крупного волостного Рахмета Шашамбайулы и однажды не позволил врагам бая угнать весь скот. За ним шумела слава искусного табунщика. Богатство казахов в те времена измерялось лошадьми. А у Рахмета было неисчислимое количество лошадей. Чтобы табуны его не стали добычей степных хищников, и чтобы обеспечить их хорошими пастбищами, нужен был умудренный степным опытом, бесстрашный человек, знавший искусство барымты. С юных лет Кейки, оберегая лошадей Рахмета, множество раз вступал в схватку с конокрадами, участвовал в возвращении украденного скота, в итоге закалил не только тело, но и дух. «Если над родиной моей тучи нагрянут, Ей Кейки и Амангельды опорой станут»[6].

Активный участник Среднеазиатского восстания 1916 года — Тургайского восстания. Командовал отрядом «мергенов» — лучших стрелков, вооруженных лучшим оружием и хорошо снабжённых боеприпасами. Отличился в Догалском сражении, в сражении на местности Куйик. Участник неудачного штурма г. Тургая повстанцами в октябре и стычки с царскими войсками у почтовой станции Тункойма в ноябре 1916 года. Ранен в сражении при Догал-Урпеке. Октябрьскую Революцию встретил настороженно, несмотря на то, что взятие восставшими Тургая в конце 1917 года состоялось во многом благодаря революционным событиям. Друзья разошлись во взглядах только после Октябрьской революции, которую Кейки, в отличие от Иманова, не признал.

В конечном итоге Амангельды был арестован алашординцами, а Кейки батыр вынужден уйти в Улытау и Кызылкумы. На тот момент Кейки батыру исполнилось почти 50. [7]

Сведения о последних днях жизни Нурмагамбета Кокембаева противоречивы.

22 апреля 1923 года провокатор выдал дом, где скрывался батыр. Дом окружили. Кейки до последнего отстреливался, жена рядом перезаряжала ему винтовки. В последний раз он доказал свою славу лучшего мергена степи. Шестеро убитых красноармейцев и девять раненых. Этот эпизод отображен в фильме «Амангельды», только там вместо Кейки-батыра был показан Амангельды со своей женой. [8]

Видимо, обозлённые метким огнём Кокембаева или для доказательства смерти Кейки-батыра большевики обезглавили тело, отрубили обе руки, отрубленную голову казахского мергена в целях устрашения вывесили на центральной площади Тургая. Затем ее отправили в качестве доказательства в Оренбург, а останки оставили лежать рядом с телами убитых родственников — женой и братом. Кто и в каком месте предал их тела земле — неизвестно и поныне.

Благодаря усилиям историка Манаша Козыбаева, стало известно, что в 1926 году в связи с переездом столицы Казахстана из Оренбурга в Кзыл-Орду череп Кейки-батыра был передан в Кунсткамеру Ленинграда (Санкт-Петербурга).

          В августе 2016 года вопрос передачи останков казахского национального деятеля из России на историческую родину был поднят на межгосударственном уровне, и председатель правительства России Д. Медведев дал обещание положительно решить данный вопрос. 6 октября 2016 года череп Нурмагамбета Кокембаева был доставлен отдельным авиарейсом из Москвы в Астану.

 

Глава 2.  «Кто же ты, Кейки?»

Документы начала XX века говорят о нем как о бандите, кулаке и бае. Он так достал новую советскую власть, что убийцы увезли его голову как доказательство, что он действительно мертв. Сегодня историки и краеведы пытаются разобраться, кем был на самом деле Кейки батыр?

И доказывают, что он был патриотом и борцом за независимость.[9] Исторических документов о Кейки мало, они не выявлены до конца.

«Враги Кейки батыра очень часто принимали его за... шайтана, – говорит   

 аркалыкский краевед, автор книги «Кейки батыр» Шоптибай Байдильдин, – завидев издали, как несется на них всадник с развивающими за спиной крыльями.

Откуда они взялись? Хитроумный Кейки надевал на себя лебединую шкуру с крыльями, на голову водружал чалму с длинными кистями, своего боевого коня Акбозата также украшал ленточками, да еще затягивал свою военную песню салауат». [10]

         В сопроводительных документах Кунсткамеры об останках Кокембаева было записано следующее: «Инв. № 3383. 45 лет. Череп знаменитого киргизского бандита Кейки Тургайского уезда, Кайдаульской волости, свирепствовавшего в степи в 22 и 23 годах. Наводил ужас своими зверствами на местное население и на переселенцев, двигавшихся из Актюбинска в Атбасар. Был очень набожен и всегда в молитвах раскаивался в преступлениях. Его бандиты участвовали в отрядах красных и в отрядах белых. Участвовал в осаде киргизами города Тургая в 1916 году.   

            Почитается киргизами за свою храбрость и считается бандитом, несмотря на свой невзрачный вид (низкого роста, худощавый). Был неоднократно арестован, но всякий раз бежал. При поимке голову отрубили китменём и доставили в город Тургай, где она была вывешена на площади».

         Специалист отдела по организации научной работы и международных отношений Аркалыкского государственного педагогического института им. Ы.Алтынсарина, краевед, почетный житель Аркалыка Шоптибай Байдильдин — автор книги «Кейки-батыр», — так объясняет интерес к образу Кейки-батыра в современном казахском обществе: «Амангельды батыр, близкий друг Кейки, горячо приветствовал советскую власть и боролся с белогвардейцами, он был убит алашординцами.

С другой стороны близким соратником Кейки-батыра был Абдигаппар Жанбосынұлы, который проникся идеями Алашорды, Абдигаппара убили красногвардейцы.

 Амангельды, и Абдигаппар, и Кейки - все происходили из рода кипчаков, были вхожи в дома друг друга, вместе трапезничали за одним дастарханом.

А благодаря политике «разделяй и властвуй» внутри одного рода кипчаков произошли расхождения по идеологическим соображениям, и родственники стали врагами, предали друг друга.

Кейки это понимал, поэтому не примкнул ни к белым, ни к красным, но  

    одинаково наказывал и тех, и других, если от их рук страдали казахи»

         Единственная вещь, которая осталась от семьи Кейки - это кебеже (шкаф для  хранения посуды) ,  его  передал потомок из рода Кулан Кыпшак, который хранил его все эти годы. Это единственный экспонат", - рассказала директор музея истории края Костанайской области.

Глава 3

Как известно, в советское время имя Кейки батыра нигде не упоминалось. Долгое время о Кейки батыре  вообще запрещалось говорить. Тем не менее, за последние годы о его подвигах, храбрости и стремлении сделать свой народ счастливым и независимым написано немало книг, повестей, поэм и документальных рассказов.

В честь 125-летия со дня рождения в Аркалыке ему был установлен бюст, а на его родине в селе Амангельды прошел той. Земляки радовались, что наконец-то все расставлено по своим местам и Кейки батыр теперь в одном ряду с историческими личностями края. Лишь одно огорчало: что нет у национального героя могилы. В 1996 году в Амангельдинском районе Костанайской области потомки из рода Кулан Кыпшак в память о Кейки батыре установили мавзолей.

О жизни Кейки батыра описано в романах и пьесах казахских авторов Габита Мусрепова, Акана Нурманова и других.  Останки батыра доставили в Казахстан 6 октября 2016 года.     

Директор государственного центрального музея Н. Алимбай сообщил, что 12 октября череп был отправлен в Венгрию для антропологической экспертизы. Специалисты, учение антропологи Музея естественных наук Венгрии провели работу восстановлению облика Кейки батыра.

О подвигах, храбрости Кейки-батыра, его стремлении сделать свой народ счастливым и независимым написано немало произведений.

Среди них исторический дастан «Кейкі батыр» (автор Серик Тургынбек), вышедший в 2001 году. В 2014 году Шоптибай Байдильдин выпустил книгу «Кейкі батыр».

В текущем году переиздана книга о батыре писателя Ахана Нурманова «Құланның ажалы», в 2017-м издана  историческая монография «Кейкі батыр» О. Бекмагамбетова, а в дальнейшем – постановка спектаклей, производство документальных и художественных фильмов.

Документальную ленту создала киностудия «Казахфильм». Это все малая часть  сведений о знаменитом батыре. В одном из интервью Шоптибай Байдильдин, написавший книгу «Кейки батыр», сказал, что: «Мы все еще не раскрыли полностью образ Кейки батыра, и привел еще несколько фактов, о последних минутах жизни Кейки, собранных и доказанных  им документально …». [11] Исследователи, которые занимаются наследием Кейки, стремятся восстановить правду,  опираясь не только на достоверные факты, но и на документальные материалы…. [12].

 Живи в сердцах всегда, Кейки!

 

Список использованных источников:

1.     http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press

2.       https://dic.academic.ru/dic.nsf/etno/60

3.       https://www.kazpravda.kz/news

4.     https://ru.wikipedia.org/wiki.

5.       https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-myi-znaem-o-keyki-batyire-i-ego-potomkah-303539/

6.       Источник: © e-history.kz https://e-history.kz/ru/publications/view/3396

7.       https://ru.wikipedia.org/wiki/

8.       https://www.elim.kz/forum/index.php

9.       https://kstnews.kz/newspaper/490/item-37491

10.           https://www.inform.kz/ru/shoptibay-baydil-din-my-vse-esche-ne-raskryli-polnost-yu-obraz-keyki-batyra_

 

 

 

ТУРСУНБАЙ БАТЫР – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ  МЕНДЫГАРИНСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

                                                                                                      

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://mendikara.kostanay.gov.kz/kz/o-rayone/fotogalireya/9/234212076.jpg                                                                                                       

                      Елена Борисовна  Коробова,

учитель истории

КГУ «Свердловская средняя школа

 отдела образования акимата

 Денисовского района»,

 село Свердловка.

 

 

 

 

 

 

 

«Турсунбай батыр – историческая личность Мендыгаринского района Костанайской области»

 

 Аннотация

    В статье  автор даёт информацию о батыре Турсунбае, который вместе со многими батырами XVIII века защищал земли Казахстана от  нашествий джунгар. Он является уроженцем Мендыгаринского района, которому в центре села Боровское  по инициативе потомков батыра поставлен памятник. В статье  описывается его жизнь, подвиги, его семья.

 

Батырство  есть у всех народов. В русских сказках мы читаем про богатырей. Есть свои батыры у разных тюркских, кавказских народов. Но особенно это развито в Казахстане. Хотя о государственности кочевников часто спорят. Но государство, может быть, не со всеми классическими элементами здесь было. Иначе как можно было управлять территорией огромной Степи?! И батыры сыграли немаловажную роль в истории нашего государства. Недаром по всей казахской степи можно увидеть памятники  батырам - народным героям Казахстана, которые героически защищали свою Родину.

       Богатые природными ресурсами степи Северного Казахстана еще с глубокой древности стали привлекательным местом и как место обитания и как место пересечения транзитных путей. В исторических источниках достаточно сведений о различных государствах, обладавших этими землями, народах и племенах, живших здесь. Эти края стали родиной многих героев, поэтов, общественных и политических деятелей. К сожалению, еще в древности освоив письменность, наши предки оставили сведения об этих замечательных людях преимущественно в устной форме.

       Много раз наша земля привлекала врагов, чтобы завоевать эти земли.   XVIII век стал в истории казахского народа временем тяжелых испытаний, борьбы за свою независимость и единство. Особенно острой и кровопролитной была борьба с джунгарской агрессией. В исторической литературе об этом много написано, существует большое количество как письменных, так и устных источников, посвященных этому периоду. По крупицам мы узнаем и восстанавливаем исторические процессы, происходившие в то время, возвращаем потомкам имена батыров, защищавших Родину в это нелегкое время.
         В начале XVII века положение казахского народа было очень тяжелым. Казахи оказались в кольце враждебно настроенных жунгар, волжских калмыков, яицких казаков, башкир. Самыми опасными были жунгары. Они имели стотысячную конницу, доселе невиданную в кочевой Азии армию с пушками и фитильными ружьями.

В эти суровые годы народ выдвинул из своей среды целую плеяду батыров, готовых защищать свои земли. Это Кабанбай из рода каракерей, Богенбай – из канжыгалы, Бокенбай – из кереев, Шакшакулы Жанибек, Тайлак из рода малатау и другие.

Одним из таких батыров был и наш земляк Турсунбай.   Сведения о периоде истории времен Турсунбай батыра скудные. В грозные военные годы казахам  некогда было составлять документы.

Единственным подробным источником является поэма-эпопея Кожаберген жырау «Елім-ай», в которой описывается весь драматизм той эпохи. Сегодня пролить свет на пока темные страницы национальной истории можно по источникам, которые хранятся в зарубежных архивах.

           Родился Турсунбай Ертисбайулы в 1700 году на территории Ишимского района современной Тюменской области, был из  рода балта-керей.       Лесостепные районы Западной Сибири и Зауралья в этот период составляли с Северным Казахстаном единый регион и населялись разными народами – горные долины и предгорья – башкирами, долины рек – сибирскими татарами (чат, бараба, тобулик и таралык), лесостепь и степь – кочевниками – казахами и калмыками. Казахское племя керей населяло обширные пространства от Тобола до Иртыша уже с XIII века, деля их с племенами кыпшаков, аргынов, найманов и уаков. В XIII-XV вв. они входили в состав Сибирского ханства, из кереев происходил влиятельный род Тайбуги, ставший в Сибирском владении княжеским и оспаривавшим власть у сибирских чингизидов.  О кереях и родственных им уаках известный русский этнограф и географ А.Левшин писал: "Увак-кирейское поколение кочует  по рекам Убаган, Ишим, Уй, Тогузак, Иртыш, Исель, Сарысу, и Цу, или Чу; также в песках Ичкунгур; около озера Кечубай-Чаркар и против крепостей - от Степной до Верхо-Уральской; также против Звериноголовской и Пресногорьковской". По казахским преданиям, предок рода Балта - Болат бахадур был военачальником Золотой Орды.
        Прожив 101 год, Турсунбай  умер  в 1801 году в зимовье, которое находилось на современной территории Еткульского района соседней Челябинской области. Там находится его мазар, за которым ухаживают башкиры, называя его «Мазар бабая».

        У Ертисбая, отца Турсунбая,  было 14 сыновей. Все – воины. Но только четвертый из сыновей – Турсунбай – отличился особо. Однажды, когда взрослые мужчины были в походах, на аул внезапно напал жунгарский отряд. 17-летний Турсунбай, организовав оборону аула из числа стариков и детей, дал отпор нападавшим. Вооруженный пикой, он в поединке побеждал всех жунгарских батыров. Те спасались от него бегством. С тех пор его стали называть не просто Турсунбаем, а Батыром Турсунбаем.

         Летом 1719 года на празднике, посвященном памяти Тауке хана, конь Турсунбая пришел первым на байге.

По традиции на этом мероприятии было организовано также соревнование по борьбе. Участвовали палуаны (силачи) из Киргизии, Коканда, Хивы, Бухары. Турсунбай, победив всех борцов, стал чемпионом. Турсунбай удостоился  звания сильнейшего борца "Туйе балуан" - "Борец, сильный как верблюд". Этот факт зафиксирован в поэме акына, полководца Кожабергена «Елім-ай» («Родная земля»).

         Особенно ярко полководческий и политический талант  Турсынбая проявился в ходе казахско-джунгарских столкновений в 1740-50-е гг.
Турсынбай принял активное участие в освобождении от джунгар территорий Восточного Казахстана, возглавлял походы казахских воинов вглубь Джунгарии уже в союзе с джунгарами против китайских завоевателей. В 1755 году на берегу озера Алаколь в Восточном Казахстане на съезде казахской знати Турсынбай-батыр был назначен на должность "ордабасы" - главного распорядителя ханской ставки, возглавляющего войска трех жузов в случае войны. По другим источникам, это произошло в 1758 году у оз. Сайранколь в Восточном Туркестане.

         Сохранилось предание, о том, как Турсынбай хотел реформировать казахскую государственность. По его плану, казахи должны были объединиться с каракалпаками, башкирами и татарами в единое государство, ханская власть ликвидировалась, а вместо хана государство возглавлял вождь – ага-косем с четырьмя помощниками от каждого народа. Этот проект вызвал конфликт Турсынбая с султанской верхушкой, прежде всего с Абылаем и батыр покинул его ставку. В 1761 году аул Турсынбай-батыра располагался у Семипалатинской крепости, о чем свидетельствует рапорт переводчика Ф. Гордеева коменданту Троицкой крепости. В 1768 году он кочует уже у Обагана и Усть-Уйской крепости. Но в этот период его вновь призывают в бой. В 1770 году на казахские аулы родов семиз-найман и конырат нападает влиятельный кыргызский манап Садыр, за которым стояло растущее и агрессивное Кокандское ханство. Абылай, как свидетельствует Бухар-жырау в своей "Песне об Аблае", записанной Ч. Валихановым:

           "Собрал рать с Большого жуза,

 Собрал с Малого жуза,
       Особенно из уаков и кереев
     Собрал несметное войско".

Во главе последних вновь встал уже престарелый Турсынбай, названный в поэме "прославленный бедняк, сын Керея Турсынбай, носящий кожаный колчан". На перевале Сарыбел, в Кыргызском Алатау войска Садыр-манапа были разбиты, а битва получила в народе название "Жаильский разгром". Последние известные в истории сражения Турсынбай провел в 1771 году при преследовании откочевывающих из Нижнего Поволжья в Джунгарию калмыков тайши Убаши.

          А вот генеалогическое древо батыра Турсунбая подробно описано в шежире, составленном известным казахским поэтом Сегиз сери. О нем упоминают и многие известные акыны. Бухар жырау в «Песне об Абылае» пишет:

Едва только воспламенясь!..

Но откликнулся Турсунбай,

  Из кереев бедняк Турсунбай,

                                            Он колчан из кожи носил,

              Был прославлен в боях Турсунбай...

       Это стихотворение было опубликовано в советское время в хрестоматии по казахской литературе для 9 класса русской школы. Но казахский оригинал поэмы безвозвратно утерян.

      Турсунбай имел 17 сыновей. Сведения есть только о некоторых. Предпоследний сын Кешубай был батыром, поэтом и ювелиром. Он женился на дочери Кулсары Бориулы красавице Назихе, которая родила ему троих сыновей. Кешубай наследовал земли отца, которые находятся на левом и правом побережьях реки Тобол, на современной территории Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района. Аул Кешубая в советское время назывался Уялысай – отделение совхоза «Каратальский». Аул был разделен на две части: аул торе и аул батыр.

О других детях Турсунбая известно, что Байтен был поэтом и певцом, Айкен – охотником, снайпером (мерген). Об остальных информации нет.

          Потомки Турсунбая в настоящее время живут в Мендыкаринском районе. В июле 2010 года в селе Боровском объединили две улицы – Набережную и Школьную – и назвали ее именем Турсунбай батыра. На площади перед районным  акиматом на средства потомков батыра сооружен памятник ему. Они и стали инициаторами увековечивания его памяти в граните. Мысль установить памятник знаменитому батыру  принадлежит плеяде авторитетных личностей, ныне находящихся на заслуженном отдыхе в нашей области.

  В их числе Кажы Мананов, Толебай Ахметов, Орал Танжариков, Малик Шаяхметов, Жаугаштын Калиев, Аманжол Кузембайулы и многие другие. С разрешения исполнительных властей района благородная задумка сородичей Турсынбай батыра была  воплощена  в реальность.

 

Список литературы:

1.       Интернет-ресурсы  https://kstnews.kz/newspaper/597/item-42449

 

ШАКШАК ЖАНИБЕК – ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ  ЖАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                                      

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\IMG_20191126_155914.jpg

 

Автор: Никифорова Полина, 

учащаяся 8 класса,

руководитель: Ж.Т. Ахметова,

учитель истории

 КГУ «Денисовская средняя школа №1»

 отдела образования акимата

Денисовского района, село Денисовка

 

 

 

 

 

 

         

  «Шакшак Жанибек – великая личность Великой Степи»

 

 

План:

 

     Введение

1.     Почетный титул - Батыр

2.     Детство и юность Жанибек-батыра

3.     Защита чести и достоинства казахского народа.

4.     Память о великом батыре.

5.     Заключение

6.     Список литературы

7.     Приложения

 

 

Введение.

 

«Всегда быть первым среди равных, в кругу героев легендарных…»

Магжан Жумабаев

 

         Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил: «У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места и бессмертные герои, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одна из основ духовных традиций. Для Казахстана это особенно важно, потому что мы огромная по территории страна с богатой духовной историей».

      Торгайская земля является свидетелем многих знаменательных событий и свершений, сыгравших историческую роль в судьбе Казахстана. Именно здесь в 1693 году в нынешней Костанайской области, Жангельдинского района, на песках Тосын в роду Аргын родился Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы - батыр, полководец, уникальный политик, государственный деятель, дипломат. Первым среди казахов был удостоен высокого воинского звания тархан – фельдмаршал. Он является участником курултая трех жузов, где Богенбай батыр и Кабанбай батыр призвали народ к единению и сплочению против джунгарских захватчиков. Вместе с ними, а затем и позже, создав свой отряд ополченцев, Шакшак Жанибек боролся с противником, посягавших на казахские земли. Он известен как активный участник исторической Аныракайской битвы, где была одержана самая крупная победа над джунгарами.
        Актуальность. Своей работой я хочу внести посильный вклад в изучение истории родного края и рассмотреть историю борьбы с джунгарами на примере биографии Жанибек-батыра. Актуальность работы объясняется повышенным интересом к прошлому, к истории края и необходимостью возвращения исторической памяти к малой Родине.

       Исходя из этого, цель нашего исследования - на основе комплексного изучения печатных источников Жанибек - батыра, изучить биографию и ознакомиться с генеалогическим древом Жанибек – батыра.

Для осуществления поставленной цели необходимо было решить     

 следующие задачи:

·        установить степень изученности проблемы и определить круг источников по теме исследования;

·         собрать имеющийся материал о  Жанибек – батыре;

·         изучить факты из биографии Жанибек – батыра;

·         систематизировать собранный материал для проведения классных часов и внеклассных мероприятий.

 Гипотеза.          Если в воспитательной работе среди учащихся шире использовать  

   краеведческие материалы, а в нашем случае – материалы из жизни нашего земляка Жанибек-батыра, то это будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и формированию более глубоких знаний по истории родного края.

Методы - анализ источников, сравнительно-исторический анализ, экскурсия. В ходе исследования мы познакомились с литературой о Жанибек батыре. Время жизни Шакшака Жанибека приходится на достаточно активные торговые и дипломатические контакты с соседним государством. И тогда между российской администрацией и казахской знатью конфликтов было не очень много. Поэтому архивных документов достаточно много. Это связано с тем, что он кочевал в приграничном с Россией регионе и контакты у него с российской администрацией были достаточно плотными.

Практическая ценность. Материалы нашей работы можно использовать в воспитательной работе и при изучении края.

 

«Шакшак Жанибек – великая личность великой степи»

1.     Почетный титул батыр.

История нашей земли состоит из множественных набегов и бесконечных войн. Врагам не давали покоя наши богатые угодья, тучные стада, залежи наших недр. И в это время на защиту нашей Родины встали герои - защитники – батыры.

«Батыр» т. е. человек безмерной отваги, стойкости, силы. Звание батыра не передавалось по наследству – его можно было только заслужить лично. [4, с. 251].

 Во времена джунгарского нашествия роль батыров возросла. И стали 

   известны имена заслуженных батыров: Жабагы батыр, Богенбай батыр, Кабанбай батыр, Барак батыр, Есет батыр, Шакшак Жанибек и многие другие. Благодаря их отваге мы отстояли свою свободу. Сегодня мы продолжаем бережно хранить память о батырах разных исторических периодов. С этой целью был проведен опрос среди учащихся Денисовской средней школы №1 (Приложение 1,2) по следующим вопросам:

1)    Кем является в истории Шакшак Жанибек?

2)    В какой исторический период он жил?

3)    Какие заслуги Шакшак Жанибека вам известны?

  2. Родословная Шакшак Жанибека.

 

«Вот увидишь, выйдет толк из Жанибека.

 Быть ему настоящим батыром,

достойный защитник растёт.

Или бием-краснобаем будет,

ибо всё это есть в его благородной крови.

Тьфу, тьфу! Как бы не сглазить ненароком».

В кочевом обществе ребенок с раннего детства овладевал знанием шежире. Знание своей родословной имеет ценность большую, но в то же время реализовывает базовый социальный капитал – те социальные связи, которые ему будут сопутствовать в течение жизни. Это связывает казахское общество и делает его сильным. В устных историях есть легенды о том, что в период казахско-джунгарских войн, у джунгар были специальные отряды, искавшие и уничтожавшие хранителей родословных.   Казахская пословица гласит: «Жеті атасын білген ұл – жеті жұрттың қамын жер»,  что значит «Кто знает имена своих предков, тот уважает свой народ».

При исследовании я узнала, насколько богата родословная Жанибек батыра. Жизнь Жанибека была по нашим меркам довольно короткой. Он не дожил и до 60-ти лет. Родился в Тургайской степи в 1693 году в роду Аргын.

Он был сыном Кошкара – одного из шести сыновей Кошея Шакшака. Прадедом Жанибека был известный в Степи бий Шакшак, имя которого впоследствии стало частью имени самого Жанибека.

Предок Жанибека Шакшак слыл человеком незаурядным. Он был отважным батыром, его почитали как одного из видных биев рода Аргын Среднего жуза. Уже с пяти лет он научился пользоваться луком и копьем, чем и вызывал одобрение взрослых. В семнадцатилетнем возрасте Шакшак примкнул к Есим хану, вместе с которым участвовал в битвах против джунгар, и против Бухарского хана, и Ташкентского эмира, сопровождая его во всех боевых походах.

Однажды у Кошея – сына Шакшака, калмыцкий батыр выкрал жену в дар джунгарскому хунтайджи. Дузей, брат Кошея был взбешен этим поступком и отправился ее вернуть. Но женщина не могла уже бежать, но помогла выкрасть младшую дочь хундайджи – Карашаш. Девушка долго горевала и несколько раз пыталась бежать.

В очередной раз, когда Карашаш снова убежала, в погоню за ней отправился Дузей и решил убить ее, так как она уже не раз позорила бегством его семью. Карашаш сказала, что смерть для нее будет освобождением, но вместе с ней умрет и ребенок, которого она вынашивает, а ведь он может стать великим защитником Родины (во время беременности она просила мясо барана, что значит родится великий батыр). Дузей вернулся с Карашаш в аул и родила она в назначенный срок – Кошкара. Что интересно, в следующую беременность Карашаш захотела отведать мяса буры по кличке Карабас – сын рожденный ею был назван – Карабас. Когда же отведала мяса медведя - родился сын Аю. Когда Жанибек был еще в утробе матери, деду Шакшаку приснился сон, где бий ему велит назвать внука Жанибеком. И действительно дедушка с особым трепетом относился к внуку. [3, с. 7].

На первый взгляд он ничем и не выделялся среди своих сверстников. Как и все мальчишки, ловко укрощал строптивых коней, умело подковывал их. Не было равных ему в борьбе. Никто из сверстников не мог устоять перед ним. Интересовался народными преданиями, легендами, мифами, сочинял стихи. Но Шакшак предсказал в благословении великую судьбу своему правнуку, прорицательно предначертал его будущую плодотворную деятельность на благо своего народа.

По наказу прадеда Жанибек с ранних детских лет воспитывался в лучших традициях династии, все члены которой были прославленными биями и батырами.   

Личность складывается и проявляется уже в детские годы. В это время и сформировались взгляды юного Жанибека по рассказам деда яркими вспышками запомнились образы народных героев.

Как-то дед подозвал к себе Жанибека и начал разговор:

- «Жеребеночек ты мой! Ты должен знать, что ребенок с криком появляется на свет, затем становится на ноги, делает первые неуверенные шаги, затем познает окружающий мир. И однажды он садится на коня, берет в руки камчу и выходит в большой мир. Но перед этим он должен получить благословение старших. Затем он едет к родственникам матери и получает басире. Помни это и старайся никогда не нарушать эту традицию».

Спустя время Жанибек получил в дар самого лучшего скакуна из табуна нагаши ата – это был Гнедой, который прошел с Шакшак Жанибеком весь его боевой путь. [3, с. 61].

В четырнадцатилетнем возрасте Жанибек получил благословение от столетних старцев и мудрецов трёх жузов:

 «Если хочешь стать бием, то помогай бедным; в бою жестоком крепко держи своё знамя, не роняй его; с другом щедро делись своей добычей, не потеряешь его; совета спрашивай не у тысячной толпы, а у одного, но мудрого… Чтобы удача сопутствовала тебе, сынок! Чтобы врагу никогда не быть вровень с тобой! Чтобы уважением людей пользовался ты! Чтобы птица счастья села на плечи твои, сынок!» Эти слова возымели своё действие. Они, как путеводная звезда, освещали жизнь Жанибека, ибо он всегда помнил и чтил эти назидания и мудрые советы. [3, с. 16].

3. Защита чести и достоинства казахского народа.

«Народ не бывает без батыров,

батыр не бывает без народа» 

(казахская народная мудрость).

Получив благословение аксакалов, Жанибек в 15 лет  отправился на курултай в Каракумы. Часто приносили вести о нападении джунгар с востока, все усложнялось и делением казахов на жузы.

 Это делало родные земли легкой добычей для врага. Здесь он впервые увидел Богенбай батыра, Кабанбай батыра. Всех воодушевила пламенная речь Богенбай батыра.

Обнажив свой меч, вонзил он острие в руку, хлынула кровь:

«Вот видите меч в моей крови! Кровью своей клянусь, что не позволю захватчику ступить на нашу родную землю! Буду биться на смерть с ним, до последней капли крови!», – закончил он свою речь.

Жанибек присоединился к казахскому ополчению. Батыр Кабанбай Каракерей собрал под свои знамена войска представителей трёх казахских жузов, чтобы дать достойный отпор джунгарам. Ненависть к врагу и стремление попробовать свои силы на поле битвы привели его в ряды ополченцев. Вскоре они встретились с врагом на поле боя. Калмыцкий воин на своем скакуне гарцевал перед казахским войском, ожидая поединка алгадай. И тут безрассудно ринулся в бой совсем юный джигит, воины не знали, чего ожидать. Первый поединок Шакшак Жанибека окончился победой. Войско джунгар дрогнуло.

Здесь он прошёл своё первое испытание, сразившись в поединке с джунгарским батыром. Одолев противника, он надел на себя его боевые доспехи и поднял воинов на битву.

Время шло. Имя батыра Жанибека стало широко известно в степи.

Наступил 1722 год, император Канси умер. Новый правитель Китая и  

 хунтайджи Цеван Рабдан договариваются мирно решить территориальный спор. Джунгары решают осуществить свою давнюю мечту и подчинить земли Великой казахской степи.

Жанибек батыр решил создать собственное ополчение и добиться в нём необходимых качеств. Он  обучил своих сарбазов умению твердо в руках держать оружие, ловко и метко накидывать арканы, надежно защищать свое тело телогрейками, наколенниками, перчатками. Каждый воин был дисциплинирован и предан своему батыру.

Первыми встретили врагов Хан Абулхаир и батыр Жанибек. Это было в 1728 год в местности Карасиыр между реками Блеуты и Буланты, где была одержана первая крупная победа казахского ополчения над джунгарским захватчиком. Дружина Жанибек батыра удостоилась высоких похвал, прозвучавших из уст Абулхаир хана, батыров Кабанбая и Богенбая. Правильно в казахском народе говорят: «Где единство - там и сила». Но оправившись, джунгары снова начали творить бесчинства в казахских аулах, угоняя скот, истязая безвинный народ, убивая детей, стариков и женщин. Шакшак Жанибек призывает на борьбу.

          Подоспело войско из разных мест – сарбазы Богенбай Канжыгалы, Есет Тама и многие другие. Перед боем повисла тишина, соперники выжидали атаку.  И тут с кличем «Сартай» ринулись в бой мальчишки из отряда

Жанибека, воодушевляя казахских воинов и унося в сторону врага. Мысль была одна – отстоять родную землю! Джунгары начали беспорядочно отступать. Это воодушевило сарбазов, подняло дух всего народа. Умелая рекогносцировка летучих специальных отрядов, созданных им, точные донесения его разведчиков, блестящее знание местности позволили Жанибеку непосредственно участвовать в составлении плана операции военным советом при хане Абулхаире, который был избран главнокомандующим объединённых войск казахов. Здесь развернулся стратегический военный талант Жанибек батыра. Жанибек батыру было поручено командование левым флангом казахского войска. Все поставленные задачи были блестяще выполнены, и противник понёс поражение. Но джунгары не отступали и после второго поражения, на Аныракае. Война между казахами и джунгарами длились более ста лет. Она стала тяжелым периодом для всего казахского народа. Необходим был надежный покровитель. Это понимали все и батыры, и простой народ. 22 сентября 1729 года Жанибек батыр решился и написал письмо в управление внешних дел царской России.

Он просил разрешить переселение казахам на берега Жайыка и  

  взаимовыгодную торговлю: русские – зерно, а казахи – шкуру и мясо. До этого Жанибек получил извещение от князя Урусова о том, что русский караван был ограблен, следовавший из Сарсахая в Бухарское ханство. Князь требовал наказать виновных.

7 августа 1740 года состоялась встреча князя Урусова и Шакшак Жанибека. Во время переговоров были решены вопросы о установлении торговых отношений и укреплению политических отношений с Россией. [2, с. 132].

В 1743 году Жанибек был первым человеком, получившим от русского царя звание «тархан», что говорит о том, что он был способен решить многие вопросы между двумя народами, и решал их. [1, с. 63]. Столь высокое звание приравнивало его к правителям и ханам. Такого же звания был удостоен, и его сын Даутбай. В народе говорят: сыны растут, глядя на своих отцов.

В 1741 году с особым ожесточением калмыки свирепствовали ка землях Среднего жуза. Наступление было столь стремительным, что в течение месяца они дошли до берегов Тобола.

Проводником и у них был пленный казах, который сказал им, что доведет их до самого Абильмамбет хана, но повел их в Сибирь. К сожалению, имя этого отважного человека не осталось в истории.

В это время Жанибек несколько раз посылал гонцов в Оренбург за помощью, но помощи не последовало. На помощь подоспел батыр Олжабай с малочисленным отрядом казахов. В 1742 году между казахами и калмыками состоялись переговоры. Со стороны казахов вел переговоры Жанибек батыр. Калмыки потребовали, что бы каждая кибитка им платила дань. Жанибек ответил отказом.

Характерно, что отряд Жанибек батыра с момента создания в 1724 году на протяжении четверти века непрерывных боёв с противником ни разу не терпело поражения, поскольку Жанибек неуклонно следовал принципу: «Победа малой ценой или временное отступление». Он никогда не ввязывался в бой, не взвесив предварительно все «за» и «против».

Заранее предусматривал возможности для отступления, чтобы, совершив неожиданный манёвр, вновь обрушиться на противника «как снег на голову». О том, что Жанибек батыр был выдающимся военным стратегом, сам за себя говорит тот факт, что добрая половина северных территорий казахской степи была освобождена именно его отрядом.

 

  4. Память о великом батыре.

«Сыны растут,

глядя на своих отцов».

   По казахской традиции,  батыр Жанибек имел несколько жён. Старшая его жена была дочерью высокопоставленного Турсынбая Шанышкалы. От неё он имел двух сыновей: Даутбая и Жаукашара. Вторая жена Алшын приходилась дочерью мудрому Айтеке би. Детей от неё он не имел. Третья жена – калмычка досталась ему в качестве «добычи», которую он приглядел, возвращаясь с Аныракайской битвы. Рождённого от неё сына-первенца нарёк в честь пророка и своих праведных поступков именем Акмухаммед (Акпамбет). Когда Жанибек достиг средних лет, следуя законам шариата, он взял четвёртую жену. Это была дочь батыра Касыма из рода Керей. Сын, родившийся от нее, Токтамыс, наследует очаг Жанибека Тархана. Итак, у батыра было шесть сыновей. Каждый из них дал имя отдельным династиям, родам, известным и ныне.

Единственная дочь Жанибека Дильда вышла замуж за Карасая, сына 

  знаменитого в народе бия Бораншы.

       Жанибек был не только батыром, но и красноречивым оратором: «В бою стремись не к добыче, а к успеху. Добыча никуда не денется после победы», «К чему геройство, если кругом царит справедливость?»

           Как-то Абулхаир хан спрашивает у Жанибека: «Почему люди говорят обо мне плохо?». «Удел ханов делать - хорошее, а слышать – плохое!», – отвечает Жанибек [3, с. 83].

Он не имел привычку прерывать говорящего, а когда говорил, то спокойно, взвешивая каждое свое слово. Люди при виде его становились послушными и кроткими.

Жанибек Тархан, вобравший в себя все положительные качества своего народа, сумевший стать надёжным оружием против врагов, проживший жизнь, полную подвигов, истинный сын степи, умер весной 1752 года на пятьдесят девятом году в Торгае. Его любимый сын Акпамбет доставил тело батыра из Торгая в Туркестан и похоронил отца под сенью купола мечети Ходжи Ахмеда Яссауи. [3, с. 92].

 

Заключение

Вся жизнь Жанибека, бывшего щитом для казахов и палицей для джунгар, от рождения до последних дней прошла в нелёгкой борьбе. Следовательно, его можно назвать гордостью многовековой борьбы казахского народа за суверенитет. Потомки за это ему бесконечно благодарны. Свидетельством тому является открытие памятника. Памятник сподвижнику Абылай хана Шакшак Жанибеку установили в Костанае 14 сентября 2017 года.

 

Список литературы:

1.Кумисбаев Ш. Они были первыми, Алматы кітап баспасы 2013, стр. 61

Детская энциклопедия Казахстана,  Казахское ханство,  Шакшак Жанибек батыр// Аруна, 2006, с.132.

2.Кумысбайулы Ш. Шакшак Жанибек // Аруна, 2005

3.История средневекового Казахстана// Алматы «Атамұра» 2012

                                            

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Батырлар... Жүздеген халық қаһармандары ғасырлар бойы өз есімдерінің атағын шығарып паш етті. Сынақтың қиын сәттерінде олар қолбасшылардың ерекше талантын көрсете отырып, халықты күреске көтерді  және керемет күш-жігердің, кейде өмірдің бағасымен оны жеңістерге әкелді. Даңқты батырлардың есімдері қазақ халқының жадында мәңгі сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа ұқыпты берілетініне күмән жоқ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Батыры… Сотни народных героев прославили и обессмертили свои имена в веках. В тяжелые минуты испытаний они поднимали народ на борьбу, проявляя незаурядный талант полководцев, и ценой невероятных усилий, а порой и жизни, вели его к победам. Нет сомнения в том, что имена славных батыров вечно будут храниться в памяти казахского народа и бережно передаваться из поколения в поколение.

«Погиб батыр, но остался народ.

И если народ этот будет сплоченным,

разве не родятся в нем другие герои!

Разве они не продолжат дело его?

И разве мечтаний своих, не достигнут?

Не плачь, если дед твой от вражьей руки

принял смерть, и отец твой погиб!

Имя героя в сердце народ сохранит.

Кто же мертвым его назовет!

Пусть он жизнь свою прожил в

скитаньях великих – цели своей он добился

и из жизни ушел, не жалея о прожитых днях».

 

Это предание было сложено когда-то древним жырау, а сказитель - жыршы повторил его нам. Запомни, чем оно кончается:

«Мечта героя – служить народу.

Цель героя – прославить народ!

И всякий потомок, что мечтаний своих не предает,

не откажется от намеченной цели, - достигнет ее.

Так пусть же высокими будут ваши мечтанья!»

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

 

1.     Құрастырушыдан = От составителя................................................... 4  

2.     Ереже = Положение............................................................................. 6

3.     Өлкетану оқулары  = Краеведческие чтения...................................... 9   

4.     «Жабағы батыр. Батырдың есімі-ел есінде» =

«Жабағы батыр. Имя героя – в памяти народа»............................. 11  

5.     «Өлке тарихынан есім (Б. Майлиннің «Жалбыр»

пьесасы бойынша»  = «Имя из истории края»

(по пьесе Б. Майлина «Жалбыр»)..................................................... 15  

6.      «Амангельды Имановтың арыстан жүрегі»,  =

«Львиное сердце Амангельды Иманова»......................................... 22 

7.      «Кейкі жұмбағы» = «Загадка Кейки».............................................. 29

8.     «Тұрсынбай батыр-Қостанай облысы Боровской

ауданының батыры»  = «Турсунбай батыр – герой из Боровского

района Костанайской области»......................................................... 37

9.     «Шақшақ Жәнібек-Ұлы даланың ұлы тұлғасы» =

«Шакшак Жанибек – великая личность Великой степи»................. 42

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Қорытынды = Заключение......................................................................................... 51

11.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Қосымша № 1, 2, 3, 4, 5 = Приложение  № 1, 2, 3, 4, 5................................................. 53

12.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Қосымша (фотосуреттер) = Приложение  (фотографии).................................. 59

 

 

 

Приложение 1

 

Қайратұлы Жасұлан с образом Жабагы батыра

 

             Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\Приложение 1.айратлы Жаслан с образом Жабагы батыра.jpg

 

                                              Приложение 2

Родословная Кобыланды

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\Приложение 2. Родословная Кобыланды.jpeg

 

 

 

 

Приложение 3

 

Родословная Жабагы батыра

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\Приложение 3. Родословная Жабагы батыра.jpg

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: http://abai.kz/upload/images/4b5fc3e3eab786b4872898e1ecef3378.jpg

Бердалинов Рахимберген Кенжебаевич  со знаменем Жабағы батыра.

 

 

Приложение 5

Мемориальный камень

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: https://egemen.kz/article_photo/1531886332_article_b.jpeg

 

 

                                                                       

  Приложение 6

Имя батыра - в памяти народа

 

            Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\Приложение 6. Имя батыра - в памяти народа.jpg                                                                       

 

                       

 

 

 

Приложение 7

Фотографии

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\IMG_20191126_153253.jpg               Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\на сайт\IMG_20191126_162027.jpg

                           Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\IMG_20191126_155407.jpg

  Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\IMG_20191126_161812.jpgОписание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\Пользователь\Desktop\брошюра батыры\26.11\на сайт\IMG_20191126_162105.jpg

Наш адрес: с. Денисовка ул. Ленина, 20,

здание Денисовской районной библиотеки.

Электронный   адрес  Е-mail: my3eu@rambler.ru